FAB

טאואר-ג'אז מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון

towerlogo80 60

מכירות בסך 310 מיליון דולר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 75 מיליון דולר ורווח נקי בסך 26 מיליון דולר.

טאואר-ג'אז, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות, דיווחה על מכירות בסך 310 מיליון דולר, EBITDA בסך 79 מיליון דולר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 75 מיליון דולר ורווח נקי בסך 26 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2019 .

תוצאות הרבעון הראשון של 2019:

מכירות בסך 310 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2019 ,לעומת 313 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2018 .

רווח גולמי ותפעולי ברבעון הראשון של שנת 2019 בסך 63 מיליון דולר ו 27 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה ל 66 מיליון דולר ו 32 מיליון דולר, בהתאמה, ברבעון הראשון של שנת 2018 .

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם ב 26 מיליון דולר, המשקף רווח מדולל למניה בסך 0.25$ בהשוואה לרווח נקי בסך 26 מיליון דולר, המשקף רווח מדולל למניה בסך 0.26$ ברבעון הראשון של 2018 .כמות המניות ששימשה בחישוב הרווח המדולל למניה ברבעון הראשון של 2019 הינה 107 מיליון לעומת 101 מיליון ברבעון הראשון של 2018 ,וזאת עקב המרת אג"ח ג'אז במלואן במהלך 2018 ל-6 מיליון מניות רגילות, כפי שדווח בעבר.

תזרים המזומנים החופשי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם ב 33 מיליון דולר, וכלל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 75 מיליון דולר, בניכוי השקעות ברכוש קבוע, נטו בסך 42 מיליון דולר. ברבעון הראשון של שנת 2018 ,תזרים המזומנים החופשי היה 35 מיליון דולר וכלל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 75 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע, נטו בסך 40 מיליון דולר.

ההון העצמי ליום 31 במרץ, 2019 הסתכם לסכום שיא של 1.27 מיליארד דולר, בהשוואה ל 1.24 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר, 2018 ובהשוואה ל 1.07 מיליארד דולר ליום 31 במרץ, 2018 .

תחזית

טאואר-ג'אז צופה שהמכירות ברבעון השני של שנת 2019 ,יסתכמו בסך של 306 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה. בהתחשב בירידה הצפויה במכירות לפנסוניק ברבעון השני של 2019, בסכום של כ-20 מיליון דולר, תחזית המכירות לרבעון השני משקפת צמיחה אורגנית (צמיחה במכירות ללקוחות החברה למעט פנסוניק ומקסים), של כ-10% לעומת הרבעון הראשון של 2019 . 

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "התחלנו את שנת 2019 במיצוב הפיננסי החזק ביותר אי פעם כאשר בפנינו הזדמנויות חדשות שלא היו זמינות עבורנו בעבר. למרות אי הודאות המאקרו-כלכלית אשר הובילה לצמצום רמות מלאי בשוק, אנו מקבלים איתותים חיוביים הן מהשווקים והן מלקוחותינו עבור מחצית שנייה חזקה יותר." אלוואנגר הוסיף: "יש לנו מספר מנועי צמיחה חזקים, בפרט בתחום האנלוגי של שוק הסמיקונדקטור, בו אנו ממוקדים, לרבות התקדמות טכנולוגית ה 5G המלווה בביקושים גדלים והולכים למוצרים שלנו בעלי תוכן אלחוטי ובתחום התשתיות, עלייה מתמשכת בתוכן האנלוגי עבור תעשיית הרכבים, לרבות חיישנים, מערכות חיישנים ומערכות לניהול management battery ,וכן עלייה בביקושים ליישומים שמבוססים על טכנולוגית ה"האינטרנט של הדברים" ובינה מלאכותית. בעוד שוררת אווירת שמרנות בשווקים, אנו מעודדים מאד מכך שהצלחנו לפרסם תחזית של צמיחה אורגנית של כ-10% ברבעון השני של 2019 ושנצא מתנאי השוק הנוכחיים כאשר אנו ממוצבים בצורה טובה מאד לצמיחה מואצת וברת-קיימא, הן בשורת המכירות והן ברווחיות".

מערכת SemIsrael