FAB

טאואר ג'אז מדווחת על תוצאות הרבעון השני

financialresults80 60

החברה מודיעה על הרחבת כושר הייצור במפעל המתקדם שלה ביפן כמענה לעודפי ביקוש מלקוחותיה.

טאואר-ג'אז, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות מדווחת על תוצאות הרבעון השני 2019:

תוצאות הרבעון השני של 2019:

מכירות בסך 306 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2019, המשקפות צמיחה אורגנית של 11% לעומת הרבעון הראשון של שנת 2019 (עלייה במכירות לכל לקוחות החברה בנטרול פנסוניק ו-מקסים). הצמיחה האורגנית בסך 20 מיליון דולר שהחברה השיגה ברבעון השני של 2019 לעומת הרבעון הקודם, מפצה באופן כמעט מלא על הירידה בסך 22 מיליון דולר במכירות לפנסוניק, בהתאם לתנאי החוזה המחודש עם פנסוניק כפי שפורסם בעבר ועל הירידה במכירות למקסים, בהתאם להסכם רכישת המפעל בסן אנטוניו שגם עליו דווח בעבר.

הרווח הגולמי והתפעולי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בסך 53 מיליון דולר ו- 18 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה ל 63 מיליון דולר ו- 27 מיליון דולר, בהתאמה, ברבעון הראשון של שנת 2019. באמצעות הצמיחה האורגנית בשיעור של 11% וצעדי התייעלות, הצליחה החברה לפצות על 55% ו 60% מהשפעת הירידה במכירות לפנסוניק על הרווח הגולמי והתפעולי, בהתאמה.

ה EBITDA לרבעון השני של שנת 2019 הסתכמה ב- 70 מיליון דולר, בהשוואה ל 79 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2019, ובכך הצליחה החברה לפצות על 60% מהשפעת הירידה במכירות לפנסוניק על ה EBITDA.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם ב 21 מיליון דולר, המשקף רווח מדולל למניה בסך $0.20, בהשוואה לרווח נקי בסך 26 מיליון דולר, המשקף רווח מדולל למניה בסך $0.25 ברבעון הראשון של 2019.

תזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flow) ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם ב 28 מיליון דולר, וכלל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 72 מיליון דולר, בניכוי השקעות ברכוש קבוע, נטו בסך 44 מיליון דולר. פעילויות תזרים המזומנים העיקריות הנוספות לרבעון השני של 2019 כללו השקעה בסך 27 מיליון דולר בפיקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים ותשלומי חובות בסך 7 מיליון דולר.

יתרת המזומנים, שווה מזומנים, פיקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים, נטו לאחר ניכוי חובות לזמן קצר וארוך, ליום 30 ביוני, 2019 הסתכמה ב 378 מיליון דולר, בהשוואה ל 374 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר, 2018.

ההון העצמי ליום 30 ביוני, 2019 הסתכם לסכום שיא של 1.29 מיליארד דולר, בהשוואה ל 1.24 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר, 2018.

תוכנית להרחבת כושר הייצור

בהתאם לעלייה משמעותית בניצולת הייצור במפעל המתקדם מסוגו של החברה (מפעל ייצור בפלטפורמת ה-300 מ"מ) ולעלייה בביקושי הלקוחות מעבר ליכולות הייצור הנוכחיות, מודיעה החברה על תוכנית להרחבת כושר הייצור על מנת לתת מענה לעודפי ביקושים אלה בפלטפורמות 300 מ"מ הייחודיות בתחומי RF SOI, 65nm BCD Power Management, ופלטפורמות של CMOS Image Sensors . בהתאם לכך, סכום של כ-100 מיליון דולר יוקצה לטובת הוספת כושר ייצור במפעל ה 300 מ"מ, באוזו, יפן. בהתאם לתוכנית, הציודים אמורים להיות מותקנים במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020.

תחזית

טאואר-ג'אז צופה שהמכירות ברבעון השלישי של שנת 2019, יצמחו לסך של 312 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה, תחזית הכוללת צמיחה אורגנית של 6% לעומת הרבעון השני של 2019.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "אנו מרוצים מתוצאות הרבעון השני של שנת 2019 שבו רשמנו צמיחה אורגנית חזקה בהשוואה לרבעון הראשון של 2019 ובנוסף, אנו מודיעים על תחזית להמשך צמיחה אורגנית ולצמיחה כוללת במכירות ברבעון השלישי של 2019. אנו פועלים למימוש הזדמנויות עסקיות חשובות בכל החטיבות העסקיות שלנו, שחלקן פורצות דרך בכניסה לשווקים משמעותיים חדשים. באופן ספציפי, ניתן לציין את הפעילויות בתחום ה- 300 מ"מ שהניבו ביקושים גבוהים וצפי לעודפי ביקוש מעבר לכושר הייצור הנוכחי, ולכן אנו משקיעים בהגדלת כושר הייצור בהתאם."

מערכת SemIsrael