FAB

טאואר-ג'אז מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2019

towerlogo80 60

החברה הציגה מכירות של 1.23 מיליארד דולר, תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 291 מיליון דולר ותזרים מזומנים חופשי בסך 119 מיליון דולר לשנת 2019.

טאואר-ג'אז, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות דיווחה על תוצאות שנת 2019 והרבעון הרביעי של שנת 2019 שהסתיים ביום 31 בדצמבר, 2019.

תוצאות שנת 2019

המכירות בשנת 2019 הסתכמו בסך 1.23 מיליארד דולר, בהשוואה למכירות בסך 1.30 מיליארד דולר בשנת 2018. השינוי במכירות מורכב מירידה בסך 111 מיליון דולר במכירות שאינן אורגניות (אשר נובעת בעיקרה מהחוזה המחודש עם פנסוניק כפי שפורסם במרץ 2019), ומנגד, צמיחה במכירות האורגניות בסך 41 מיליון דולר בשנת 2019 לעומת שנת 2018 (מכירות אורגניות מוגדרות כמכירות לכל לקוחות החברה בנטרול פנסוניק ומקסים מהם ניקנו המפעלים ביפן ובסן-אנטוניו, בהתאמה ואיתם לחברה הסכמי ייצור ארוכי טווח), המהווה צמיחה אורגנית במכירות של 5% לעומת שנת 2018.

הרווח הגולמי והתפעולי בשנת 2019 הסתכמו ב-230 מיליון דולר ו-87 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה ל- 293 מיליון דולר ו-155 מיליון דולר בשנת 2018, בהתאמה. ה-EBITDA בשנת 2019 הסתכמה ב-299 מיליון דולר בהשוואה ל-362 מיליון דולר אשתקד והרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם ב-90 מיליון דולר, אשר מייצג רווח מדולל למניה בסך $0.84, בהשוואה לרווח נקי בסך 136 מיליון דולר, או רווח מדולל למניה בסך $1.32 בשנת 2018. הירידה בשיעורי הרווח לעומת שנת 2018 נובעת בעיקרה מהירידה במכירות שאינן אורגניות כפי שתואר לעיל.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2019 הסתכם ב-291 מיליון דולר. בנוסף, החברה השקיעה בשנת 2019 סך של 172 מיליון דולר, נטו, ברכוש קבוע וביצעה החזר חובות בסך של 19 מיליון דולר. בשנת 2018, הציגה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 313 מיליון דולר, השקעה ברכוש קבוע בסך 170 מיליון דולר, נטו, והחזר חובות בסך 49 מיליון דולר, נטו. תזרים המזומנים החופשי (Free Cash Flow) בשנת 2019 הסתכם בסך 119 מיליון דולר, לעומת 143 מיליון דולר בשנת 2018.

ההון העצמי ליום 31 בדצמבר, 2019 הגיע לסכום שיא של 1.35 מיליארד דולר, עליה של 110 מיליון דולר לעומת 1.24 מיליארד דולר ליום 31 בדצמבר, 2018. ההון העצמי מהוה 70% מסך הנכסים במאזן נכון ליום 31 בדצמבר, 2019.

תחזית

טאואר-ג'אז צופה שהמכירות ברבעון הראשון של שנת 2020, יסתכמו בסך 300 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, אמר: "השותפויות ארוכות הטווח שלנו עם לקוחותינו, תוך התמקדות במוצרים במגמת צמיחה בשווקים האנלוגיים, הם שאיפשרו לנו להשיג את הצמיחה האורגנית במכירות שרשמנו בשנת 2019. התחזיות וההזמנות הנוכחיות אותן אנו מקבלים מלקוחותינו מספקים לנו בסיס טוב לפיו אנו צופים צמיחה רצופה במכירות במהלך 2020, עם צפי למחצית שנייה בעלת ביצועים משמעותיים בהשוואה למחצית השנייה של 2019. בשנת 2020 אנו צופים להשיג צמיחה כללית לעומת שנת 2019 וצמיחה אורגנית בשיעור דו ספרתי שתתאפשר באמצעות גידול בשיעורי ניצולת הייצור במפעלי החברה, הרחבת ההיצע הטכנולוגי שלנו בתחום ה-200 מ"מ (פרוסות בקוטר 8 אינץ'), גידול בביקושים למוצרי ה-300 מ"מ (פרוסות בקוטר 12 אינץ') שלנו שיסופקו על ידי הרחבת כושר הייצור האורגני כדי לתת בטווח הקצר והבינוני ובנוסף הרחבת כושר הייצור באמצעות רכישות ומיזוגים שיספקו את ביקושי הלקוחות בטווח הארוך. אנו ממוצבים היטב בכדי ליהנות מההתאוששות הצפויה ומגמות הצמיחה בשווקים."

מערכת SemIsrael