FAB

טאואר סמיקונדקטור מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני

Tower 2020 white 8060

מכירות הרבעון השני של 2020 הסתכמו ב-310 מיליון דולר, בהשוואה ל-300 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-306 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.


טאואר סמיקונדקטור דיווחה השבוע על תוצאות הרבעון השני של שנת 2020 שהסתיים ביום 30 ביוני, 2020.

עיקרי תוצאות הרבעון השני של 2020

המכירות, הרווח הגולמי והרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2020 צמחו לעומת הרבעון הקודם ולעומת הרבעון השני של 2019:

מכירות הרבעון השני של 2020 הסתכמו ב-310 מיליון דולר, בהשוואה ל-300 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-306 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי הסתכם ב-58 מיליון דולר, בהשוואה ל-53 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-53 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי הסתכם ב-22 מיליון דולר לעומת 16 מיליון דולר ברבעון הקודם ו-18 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2020 הסתכם ב-19 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.18, בהשוואה לרווח נקי בסך 17 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.16 ברבעון הקודם ובהשוואה ל-21 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.20.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2020 הסתכם ב-67 מיליון דולר. במהלך הרבעון השני של 2020 השקיעה החברה ברכוש קבוע, נטו סך של 63 מיליון דולר, הכולל תשלומים עבור הרחבת כושר הייצור במפעל החברה ביפן המייצר בטכנולוגיית ה-300 מ"מ. בנוסף, ברבעון השני של 2020 החזירה החברה חובות בסך של 5 מיליון דולר.

תחזית

טאואר סמיקונדקטור מספקת תחזית מכירות לרבעון השלישי של שנת 2020 של 320 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה, המשקפת צמיחה הן לעומת הרבעון השני של 2020 והן לעומת הרבעון השלישי של 2019.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "אנו מרוצים שעם תחילת המחצית השנייה של 2020 אנו ממשיכים לספק תחזיות לצמיחה במכירות הן מרבעון לרבעון והן לעומת שנת 2019 וזאת למרות האטה שקיימת בחלק מהשווקים. תחזית זו לצמיחה מעידה על ההיצע הטכנולוגי החזק שלנו, הערך הרב שמייחסים לקוחות החברה למוצרים שאנו מייצרים ולטכנולוגיות שאנו מפתחים והעלייה בנתח השוק במגוון תחומים ביניהם בתחום ה- RF SOI ופלטפורמות ה- SiGe. בנוסף, בתחום ה-Power Management, החברה חדרה לשווקי יעד נוספים ופעילות זו נמצאת בעלייה חזקה השנה. השילוב של הרחבת נתח השוק וכניסה לשווקי יעד נוספים הם שמאפשרים לחברה לצמוח גם בתקופה מאתגרת זו".

אלוואנגר הוסיף: "אנו חדורי מוטיבציה לנוכח הפעילות עם לקוחות החברה וההיענות לפיתוחים הטכנולוגים שהשגנו לאחרונה, ובפרט בתחומי ה- SiPho (Silicon Photonics) המתקדמים, ה-Silicon Germanium וההיצע שלנו בתחום חיישני ה- BSI וכן השווקים שחדרנו אליהם לאחרונה בתחום חיישני התצוגה. פעילויות חדשות אלה, בנוסף לפעילויות הקיימות, שגם בשנה מאתגרת זו נמצאות במגמת עלייה, מחזקות את הביטחון שלנו באסטרטגיה של החברה, תוך מתן ערך מוסף בפרט כאשר שווקי הקצה יחזרו לדפוסים רגילים".

מערכת SemIsrael