FAB

טאואר סמיקונדקטור מדווחת על צמיחה דו ספרתית במכירות

Tower 2020 white 8060

מספקת תחזית לרבעון השני של מכירות שיא בתולדות החברה, עם צמיחה אורגנית של 26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

טאואר סמיקונדקטור, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות (בנסד"ק ובבורסת ת"א – TSEM) דיווחה על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2021 שהסתיים ביום 31 במרץ, 2021.

דגשים עיקריים לרבעון הראשון של 2021:

מכירות בסך 347 מיליון דולר, בהשוואה למכירות בסך 300 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020, המהוות צמיחה אורגנית של 21% וצמיחה כוללת של 16% לעומת הרבעון הראשון של 2020.
צמיחה משמעותית ברווח הגולמי, התפעולי והנקי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
מספקת תחזית מכירות שיא לרבעון השני של 2021 בסך 360 מיליון דולר; אמצע טווח התחזית מהווה את המכירות הרבעוניות הגבוהות ביותר בתולדות החברה, עם צמיחה אורגנית של 26% וצמיחה כוללת של 16% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
חברת Standard & Poor’s ישראל (מעלות) סיימה את תהליך הדרוג השנתי של החברה וחובותיה, ואשררה את הדרוג "AA-", עם אופק יציב.
בהמשך להודעה הקודמת של החברה על התוכנית להרחבת כושר הייצור במפעלי ה-200 מ"מ וה-300 מ"מ שלה כדי לענות על הביקושים מלקוחותיה, החברה הוציאה לפועל את כל ההזמנות בסך 150 מיליון דולר לרכישת המכונות והתשתיות להרחבת כושר הייצור במפעליה. החל מהמחצית השנייה של 2021, כושר הייצור הנוסף יחל לשמש בייצור, כאשר תוכנית ההרחבה צפויה להיות כשירה במלואה ברבעון הראשון של 2022.

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון של 2021

מכירות הרבעון הראשון של 2021 הסתכמו ב-347 מיליון דולר, בהשוואה ל-300 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ומשקפות צמיחה של 16% בסך המכירות וצמיחה של 21% במכירות האורגניות. המכירות האורגניות מוגדרות כמכירות לכל לקוחות החברה בנטרול מכירות לנובוטון יפן (לשעבר פנסוניק סמיקונדקטור) ובנטרול מכירות למקסים במפעל החברה שבסן אנטוניו, איתם קיימים לחברה הסכמי ייצור ארוכי טווח.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-70 מיליון דולר, עלייה של 33% לעומת רווח גולמי בסך 53 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2020.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-32 מיליון דולר, כפליים מ-16 מיליון דולר שנרשם ברבעון הראשון של 2020.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-28 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.26, בהשוואה לרווח נקי בסך 17 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי ומדולל למניה של $0.16 ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-87 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-49 מיליון דולר, נטו. בנוסף, ברבעון הראשון של 2021 פרעה החברה חובות בסך של 29 מיליון דולר.

הרחבת כושר הייצור והיכולות הטכנולוגיות של החברה

החברה ממשיכה ביישום תוכנית הרחבת כושר הייצור עליה דיווחה בפברואר 2021, הנובעת מהבטחון הרב שיש לה מרמות הביקוש הגבוהות של לקוחותיה, העולים על כושר הייצור של החברה במפעלי ה-200 מ"מ וה- 300 מ"מ. החברה הוציאה את מלוא הזמנות הרכש בסך של 150 מיליון דולר עבור מכונות ותשתיות להרחבת כושר הייצור. החל מהמחצית השנייה של 2021, יחל כושר הייצור הנוסף לשמש בייצור, כאשר תוכנית ההרחבה צפויה להיות כשירה במלואה לייצור ברבעון הראשון של 2022.

דרוג האשראי של החברה

בחודש מאי 2021, השלימה חברת מעלות, מקבוצת Standard & Poor’s, את תהליך ההערכה השנתי בדבר המצב הפיננסי והעסקי של החברה ושל חובותיה, והחליטה לאשרר את דירוג החברה והאג"ח שלה כ "AA- עם אופק יציב".

תחזית מכירות

החברה מספקת תחזית מכירות לרבעון השני של שנת 2021 בסך 360 מיליון דולר, המכירות הגבוהות ביותר אי פעם בתולדות החברה, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה. אמצע טווח התחזית מהווה צמיחה כוללת של 16% במכירות וצמיחה אורגנית של 26% במכירות לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "הביצועים הראויים לציון שלנו ברבעון הראשון של 2021 הינם בסיס טוב, שמאפשר לנו להיות נלהבים מהיכולות העסקיות והתפעוליות שלנו, המאפשרות לנו לתת תחזית צמיחה במכירות לרבעון השני של 2021 עם אמצע טווח תחזית המהווה את המכירות הגבוהות ביותר בתולדות החברה, ומכירות המשקפות צמיחה אורגנית של 26% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הפלטפורמות שאנו מציעים ללקוחותינו, המאופיינות בטכנולוגיות אנלוגיות מתקדמות וייחודיות, מאפשרות לנו את שיתופי הפעולה שיש לנו עם לקוחותינו, שהינם המובילים בתחומם בתעשייה. כמו כן, אנו נרגשים מכך שנמשיך להיות מובילי שוק בתחומינו גם בהמשך שנת 2021".

מערכת SemIsrael