FAB

טאואר סמיקונדקטור מדווחת על מכירות שיא בתולדות החברה ברבעון השני של 2021

Tower 2020 white 8060

מכירות הרבעון השני של 2021 מייצגות צמיחה כוללת של 17% וצמיחה אורגנית של 26% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

טאואר סמיקונדקטור, יצרנית השבבים המובילה בעולם בטכנולוגיות אנלוגיות ייחודיות דיווחה על תוצאות הרבעון השני של שנת 2021 שהסתיים ביום 30 ביוני, 2021.

דגשים עיקריים לרבעון השני של 2021:

מכירות שיא בתולדות החברה בסך 362 מיליון דולר, המשקפות צמיחה אורגנית של 26% וצמיחה כוללת של 17% לעומת הרבעון השני של 2020.
צמיחה משמעותית ברווח הגולמי, התפעולי והנקי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
מספקת תחזית מכירות לרבעון השלישי של 2021 בסך 385 מיליון דולר; אמצע טווח התחזית מייצג צמיחה אורגנית של 38% וצמיחה כוללת של 24% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
החברה מרחיבה את התוכנית עליה הודיעה בעבר להגדלת כושר הייצור בסכום נוסף של 100 מיליון דולר, כמענה לביקושים העתידיים העולים על כושר הייצור הנוכחי שלה בפלטפורמות ה- 200 מ"מ השונות.
החברה הקימה שותפות עם חברת ST Microelectronics להאצת הרחבת כושר הייצור במפעל החדש באגראטה, איטליה, שישלש את כושר הייצור הקיים של טאואר בפלטפורמות ה-300 מ"מ. 

עיקרי תוצאות הרבעון השני של 2021

מכירות הרבעון השני של 2021, שהסתכמו ב-362 מיליון דולר , בהשוואה ל-310 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, מהוות מכירות שיא בתולדות החברה ומשקפות צמיחה של 17% בסך המכירות וצמיחה של 26% במכירות האורגניות. המכירות האורגניות מוגדרות כמכירות לכל לקוחות החברה בנטרול מכירות לנובוטון יפן (לשעבר פנסוניק סמיקונדקטור) ובנטרול מכירות למקסים מהמפעל שבסן אנטוניו, איתם קיימים לחברה הסכמי ייצור ארוכי טווח.

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2021 הסתכם ב-74 מיליון דולר, עלייה של 28% לעומת רווח גולמי בסך 58 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2021 הסתכם ב-34 מיליון דולר, עלייה של 54% לעומת רווח תפעולי בסך 22 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2021 הסתכם ב-31 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי למניה של $0.29, עלייה של 62% בהשוואה לרווח נקי בסך 19 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי למניה של $0.18 ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2021 הסתכם ב-93 מיליון דולר והשקעות ברכוש קבוע הסתכמו ב-56 מיליון דולר, נטו. בנוסף, ברבעון השני של 2021 פרעה החברה חובות בסך של 20 מיליון דולר והשקיעה סך של 17 מיליון דולר בפיקדונות וניירות ערך סחירים.

הסכם עם חברתST Microelectronics להאצת הרחבת כושר הייצור במתקן הייצור בטכנולוגיית 300 מ"מ באגראטה, איטליה

בחודש יוני 2021, הודיעו טאואר וחברתST Microelectronics על שיתוף פעולה להאצת הרחבת כושר הייצור במפעל ה 300 מ"מ באגראטה. טאואר ר תתקין את הציודים שלה על פני שליש משטחי המפעל באגראטה. העסקה תיתן מענה לביקושים הגוברים מצד לקוחות טאואר בתחום הRF האנלוגי, פלטפורמות ה-Power, החיישנים וטכנולוגיות אחרות וכתוצאה מהעסקה תשלש טאואר את כושר הייצור הכולל שלה בפלטפורמות ה- 300 מ"מ.

הרחבת כושר הייצור של החברה

החברה ממשיכה ביישום תוכנית הרחבת כושר הייצור בסך 150 מיליון דולר עליה דיווחה בפברואר 2021 וכעת מודיעה על הרחבת התוכנית בסכום נוסף של 100 מיליון דולר כתוצאה מהביקושים העתידיים הגוברים לפלטפורמות ה- 200 מ"מ השונות שלה, שעולים על כושר הייצור שלה.

תחזית מכירות

החברה מספקת תחזית מכירות לרבעון השלישי של שנת 2021 בסך 385 מיליון דולר, עם טווח תחזית של 5% כלפי מעלה או מטה. אמצע טווח התחזית מהווה צמיחה כוללת של 24% במכירות וצמיחה אורגנית של 38% במכירות לעומת הרבעון השלישי של 2020.

דברי המנכ"ל

ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר: "אנו נרגשים מכך שהצגנו ברבעון השני של 2021 מכירות שיא בתולדות החברה, ומכך שהודענו על תחזית להמשך צמיחה ברבעון השלישי של 2021, המייצג קצב מכירות שנתי של מעל 1.5 מיליארד דולר. אנו מלאי בטחון שאנו ממוצבים במקום הנכון מבחינת השווקים בהם אנו פועלים והלקוחות אותם אנו משרתים, כפי שניתן לראות בתחזית לרבען השלישי שאמצע טווח התחזית שלה מייצג צמיחה אורגנית של 38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד".

אלוואנגר הוסיף: "תוכניות הרחבת כושר הייצור מתקדמות היטב ומאפשרות צפי להמשך צמיחה ברבעון הרביעי של 2021 הן במכירות והן ברווחיות. שיתוף הפעולה עליו דיווחנו עם חברת ST Microelectronics, במפעל ה 300 מ"מ באגראטה, איטליה, ישפר בצורה ניכרת את היכולות שלנו בתחום ה 300 מ"מ, וימשיך למצב את החברה כמובילה בטכנולוגיות מתקדמות של 300 מ"מ בתחומי ה-RF , בפלטפורמות ה– power, החיישנים ובטכנולוגיות נוספות."

מערכת SemIsrael