SemIsrael Blogs
Ophir Hershkovitz

Ophir Hershkovitz

שיתוף והעברת מידע וידע בתוך הארגון מהווים את הנדבך העקרי של התקשורת התוך ארגונית. ערוצי תקשורת בין היחידות השונות של הארגון, בין המחלקות והקבוצות בארגון יכולים להיות פורמליים או לא פורמליים. בכל אחת מהדרכים, התוצאה היא שמידע אינו נשאר נחלת קבוצה מצומצמת של עובדים או בעלי תפקידים אלא מועבר לחלקים אחרים של הארגון, ויכולים להועיל ולהוסיף ערך לאותן קבוצות או פרטים שקיבלו את המידע או הידע. אך בנוסף לכך, העברת מידע לגורמים אחרים בארגון יכולה גם להועיל לאותם פרטים או קבוצות שהעבירו את המידע.