SemIsrael Blogs
Udi Gonen

Udi Gonen

קשה מאד לסכם תרבות עסקית של מדינה כה גדולה ומורכבת כמו אוסטרליה מבלי לחטוא בהכללות וסטריאוטיפים, אולם אנו מבקשים בכל זאת להביא מספר המלצות לאנשי העסקים הישראלים המבקשים לעשות עסקים באוסטרליה: